Our 6 FAVORITE Irish Whiskeys + St. Patricks Day Shenanigans.